За какви потреби ДКП на Република Северна Македонија може да издаде потврда?


  • Потврда за буква
  • Потврда за име
  • Потврда за државјански статус
  • Потврда за живот – за корисници на македонска пензија
  • Потврда за отслужена воена обврска
  • Потврда за примено барање за отпуст од државјанство и др.
Последно ажурирање: 23 ноември 2020